Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden en/of te printen 

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014. 

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 - De prijs 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 - Betaling 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

Artikel 17 - Geschillen 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhouden/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhouden/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van eenafspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijnhandels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, dienstenen/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consumentof ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op eenmanier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doelwaarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatiemogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deovereenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk enproducten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordtgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europesemodelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten vaneen overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven tezijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Made by Maaike;

Adres: Oesterzwam 25, 4758 CA te Standdaarbuiten (bezoek enkel op afspraak);

Telefoon: 085-1306913 (weekdagen, tijdens kantooruren en ook via whatsapp);

Email: info@webshopbymaaike.nl;

KVK: 56812515;

BTW-nr: NL001808826B52;

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zalde ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze dealgemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consumentzo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige liden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze datdeze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische wegkan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of opandere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstigetoepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen opde toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod 

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goedebeoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangebodenproducten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbodbinden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten enverplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment vanaanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemeronverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument deovereenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische enorganisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hijvoor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemerdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn vooreen verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond vandit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaardente verbinden.

5 .De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan deconsument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument opeen toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terechtkan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zovervan toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van deovereenkomst op afstand;
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft vanmeer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • f .indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerstelevering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten: 

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurendeeen bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door deconsument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop deconsument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Deondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijkewijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillendelevertijd weigeren.
 • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dagwaarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatsteonderdeel heeft ontvangen;
 • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeftontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitaleinhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

5.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht ofhet modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden nahet einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgesteldebedenktijd.

6.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeftverstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijktde bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hijzal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerkenen de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument hetproduct slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg isvan een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemerhem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijndoor middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan deondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) deondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. Deconsument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendtvoordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijkin originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke enduidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij deconsument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als deondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemeraangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van dedienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in eenbeperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument deondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat doorde ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledigenakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas ofelektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of totlevering van stadsverwarming, indien:

 • a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, dekostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering vangas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op eenmateriële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen vande nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
 • c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullendeovereenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijkmaakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskostendoor de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemeraanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeftontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welktijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor deconsument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopstestandaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugte betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële marktwaarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnenvoordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordtverstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door deondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheidkrijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij desuccesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer deovereenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomsteen bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datumof periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn endie worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of dieduidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijnom te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waardeafhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling nalevering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 • a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingenin btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzengebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed opheeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dagwaarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, dein het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheiden de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingenen/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dathet product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantiebeperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van deovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschotenin de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent dieverder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakomingvan zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemenen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen totverlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeftgemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertragingondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Deconsument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en rechtop eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeftonverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot hetmoment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemerbekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijdeopzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in eenbepaalde periode;

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging: 

4 .Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vanproducten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd ofvernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgendworden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument dezeverlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vanproducten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als deconsument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Deopzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maarminder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7 .Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgendvoortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur: 

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar deovereenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij deredelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duurverzetten.

 

Artikel 15 – Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de doorde consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van debedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van deovereenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijnaan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaardennimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling isbedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van dedesbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeftplaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijldaan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door deondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven vanbetaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke renteverschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijkeincassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% overopenstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over devolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van deconsument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling 

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeltde klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consumentde gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij deondernemer.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanafde datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijdvraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht vanontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens wordeningediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van StichtingWebshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/)  De klacht wordt danzowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan deondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijnbedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorstof geroyeerd.

6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consumentzijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij WebshopKeurmerk aanhangig te worden gemaakt.

8.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Artikel 17 – Geschillen 

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ookindien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk 

1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemermiddels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website

https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijzezijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd vaneen aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: 

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan: [ naam ondernemer] 

 

[ geografisch adres ondernemer] 

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

-Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-[Naam consumenten(en)]

 

-[Adres consument(en)]

 

-[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhouden/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhouden/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van eenafspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijnhandels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, dienstenen/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consumentof ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op eenmanier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doelwaarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatiemogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deovereenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk enproducten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordtgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europesemodelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten vaneen overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven tezijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Made by Maaike;

Adres: Oesterzwam 25, 4758CA te Standdaarbuiten (bezoek enkel op afspraak);

Telefoon: 085-1306913 (weekdagen, tijdens kantooruren);

Email: info@webshopbymaaike.nl;

KVK: 56812515;

BTW-nr: NL155578364B01;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zalde ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze dealgemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consumentzo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige liden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze datdeze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische wegkan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of opandere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstigetoepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen opde toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goedebeoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangebodenproducten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbodbinden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten enverplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment vanaanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemeronverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument deovereenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische enorganisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hijvoor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemerdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn vooreen verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond vandit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaardente verbinden.

5 .De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan deconsument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument opeen toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terechtkan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zovervan toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van deovereenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft vanmeer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f .indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerstelevering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurendeeen bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door deconsument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop deconsument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Deondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijkewijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillendelevertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dagwaarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatsteonderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeftontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitaleinhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht ofhet modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden nahet einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgesteldebedenktijd.

6.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeftverstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijktde bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hijzal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerkenen de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument hetproduct slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg isvan een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemerhem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht heeft verstrekt.Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijndoor middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan deondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) deondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. Deconsument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendtvoordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijkin originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke enduidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij deconsument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als deondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemeraangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van dedienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in eenbeperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument deondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat doorde ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledigenakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas ofelektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of totlevering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, dekostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering vangas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op eenmateriële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen vande nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullendeovereenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijkmaakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskostendoor de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemeraanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeftontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welktijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor deconsument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopstestandaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugte betalen.Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële marktwaarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnenvoordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordtverstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door deondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheidkrijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij desuccesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer deovereenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomsteen bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datumof periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn endie worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of dieduidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijnom te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waardeafhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling nalevering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingenin btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzengebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed opheeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dagwaarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, dein het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheiden de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingenen/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dathet product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantiebeperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van deovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschotenin de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent dieverder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakomingvan zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemenen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen totverlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeftgemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertragingondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Deconsument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en rechtop eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeftonverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot hetmoment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemerbekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijdeopzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in eenbepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

4 .Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vanproducten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd ofvernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgendworden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument dezeverlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijnvan ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vanproducten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als deconsument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Deopzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maarminder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7 .Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgendvoortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar deovereenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij deredelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duurverzetten.Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de doorde consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van debedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van deovereenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijnaan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaardennimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling isbedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van dedesbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeftplaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijldaan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door deondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven vanbetaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke renteverschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijkeincassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% overopenstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over devolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van deconsument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeltde klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consumentde gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij deondernemer.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanafde datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijdvraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht vanontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens wordeningediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van StichtingWebshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt danzowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan deondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijnbedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorstof geroyeerd.

6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consumentzijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij WebshopKeurmerk aanhangig te worden gemaakt.

8.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Artikel 17 – Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ookindien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemermiddels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website

https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijzezijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd vaneen aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA AmsterdamBijlage I: Modelformulier voor herroepingModelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer][ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffendede verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

-Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]-[Naam consumenten(en)]-[Adres consument(en)]-[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Webshop By Maaike | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel